JEGYZŐKÖNYV

Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1118 Budapest, Villányi út 3. szám alatt 2017. május 25-én, 21:00 órakor megtartott Közgyűlésén.

Jelen vannak:

a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.

 

Napirend előtti pont

A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló az Egyesületet érintő kérdésekről
  2. Az Egyesület 2016. évi gazdálkodásának ismertetése
  3. Az Egyesület 2016. évi közhasznú tevékenységének ismertetése
  4. Döntés az Egyesület 2016. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról
  5. Az Egyesület 2017. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
  6. Egyéb

A közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.

Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása:

1/2017.05.25. sz. határozat

A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Ther Tamás tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Ther Péter Pál tagot.

A jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Fehér Gábor tagot.

A levezető elnök ezt követően ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.

1. napirendi pont – Beszámoló az Egyesületet érintő kérdésekről

Az Egyesület elnöke köszönti a megjelent tagokat. Külön köszönti az új tagokat is (Gamper Johanna, Edőcsény Ágnes Csenge, Rajna Keve, Paulovics Zoltán, Guld Péter, Rábai Benedek). Beszámol arról, hogy Palásthy Gergely Ferenc tag írásban kérte a tagságának megszűntetését, így az Egyesület jelenlegi taglétszáma 24 fő.

Az Egyesület elnöke tájékoztatja a Tagokat a jelen közgyűlés helyszínéül is szolgáló ingatlannal kapcsolatos tudnivalókról. Az épületet (Villányi út 3.) a Zirci Ciszterci Apátságtól bérli az Egyesület 2016 novembere óta. A bérleti szerződés értelmében az Egyesület bérleti díjat nem fizet, de erejéhez mérten törekszik az ingatlan állapotának javítására, az épület berendezésének fejlesztésére, a szükséges javítási munkálatok elvégzésére. A Főapát Úrral való szóbeli megállapodás értelmében az Egyesület az ingatlant 8-10 éven keresztül kívánja használni, megtöltve azt az Egyesület céljai szerinti tevékenységével. Mind a Ciszterci Rend, mind az Egyesület törekszik forrást teremteni az épület felújításának fedezésére.

Az Egyesület elnöke kéri a Tagokat, hogy az állandó önkéntesek segítségével törekedjenek az épület minél jobb kihasználtságára és fejlesztésére.

Az Egyesület elnöke tájékoztatja a Tagokat, hogy Alföldi András és Ther Tamás megbízása novemberben lejár és az Alapszabály értelmében nem újraválaszthatók az Elnökségbe. Kiemeli, hogy fontos szem előtt tartani, hogy az Egyesület irányítását mindenkor olyan személyek lássák el, akik szervesen részt is vesznek önkéntesként az Egyesület programjaiban. Hangsúlyozza, hogy fontos novemberig körvonalazni a leendő Elnökség tagjait.

Az Egyesület elnöke ezt követően megköszöni az elmúlt időszakban végzett kiemelkedően széleskörű munkát, amit az Egyesület céljainak megvalósulásáért mind a Tagok, mind az önkéntesek végeztek.

2. napirendi pont – Az Egyesület 2016. évi gazdálkodásának ismertetése

Az Egyesület elnöke beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről. Ezt követően ismerteti a 2016. évben történteket, átfogó képet nyújtva ezzel a jelen lévő tagoknak. Kitér a gazdálkodásban szereplő egyes tételekre, majd kiosztja a dokumentumokat megtekintésre. A 2016-os évben az Egyesülethez érkező források az előző évhez képest valamelyest csökkentek, amelynek legfőbb oka, hogy a 2016-os évben nem pályázott az Egyesület. Ennek ellenére a megvalósult programok számosodtak, az Egyesület által szervezett programokban résztvevők száma nagyban növekedett.

A jelen lévő tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat és megteszik hozzászólásaikat.

Az Egyesület elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes pályázatokon való indulás az Egyesület céljainak megvalósításában komoly segítséget jelenthet, ahogy jelentett az korábbi évben. Bátorítja a megjelenteket, hogy a számos program és project sikereire való tekintettel merjenek pályázni az Egyesület nevében.

3. napirendi pont – Az Egyesület 2016. évi közhasznú tevékenységének ismertetése

Az Egyesület Elnöke ismerteti az Egyesület 2016-ban végzett közhasznú tevékenységét, összegzi a tanulságokat. Kiemeli, hogy folyamatos fejlődés figyelhető meg az egyes programok részvételi létszámait és az önkéntesek számát illetően. Az Egyesület tevékenysége során egyre több fiatalt tud megszólítani, és közülük is egyre többen vesznek részt önkéntesként a programok lebonyolításában.

A jelen lévő tagok megvitatják a felvetett kérdéseket és átnézik a kiosztott dokumentumokat.

Az Egyesület elnöke kéri az egyes programok felelőseit, hogy a webes táblázatba továbbra se felejtsék el alaposan vezetni a programok legfontosabb adatait (időpont, helyszín, főszervező, érintettek köre, érintettek életkora, résztvevők létszáma, ebből nagycsaládos, érintett régiók, önkéntesek száma és neve, önkéntes munkanapok száma, stb.)

4. napirendi pont – Döntés az Egyesület 2016. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról

Az Egyesület Elnöke az Egyesület közhasznú tevékenységének ismertetését követően átadja a szót a Felügyelő Bizottságnak. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletet.

2/2017.05.25. sz. határozat

A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és Közhasznúsági Mellékletet.

5. napirendi pont – Az Egyesület 2016. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése

Az Egyesület Elnöke beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről, ismerteti az Egyesület lehetőségeit és kilátásait. Beszámolójában kitér arra, hogy az Egyesület számára a jövőben is fontos volna pályázatokat benyújtani, amelyek a 2015-ös évben is nagyban segítették az egyes programok létrejöttét.

A költségvetési tételekhez és várható létszámokhoz az Egyesület elnöke megkéri Varga Mónika és Fehér Gábor alelnököket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

6. napirendi pont

Az Egyesület Elnöke ezt követően tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való tevékeny részvételre, továbbá sok sikert kíván a nyári programok lebonyolításához. Felhívja a figyelmet továbbá, hogy az egyes programokat és a programok pénzügyi beszámolóit az Egyesület által fenntartott webes felületen minden esetben regisztrálják, a programokhoz kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat és számlákat a program befejezését követő két héten belül valamelyik alelnöknek juttassák el.

További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.

 

Jegyzőkönyv lezárva.

 

k.m.f.

 

 

……………………………………

Ther Péter Pál

Jegyzőkönyvvezető

 

 

……………………………………

Ther Tamás

Levezető Elnök

 

 

……………………………………

Fehér Gábor

Hitelesítő tag

Mellékletek:

  • Jelenléti ív
  • Közhasznúsági melléklet és pénzügyi beszámoló a 2016-ös évre