JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1117 Budapest, Szerémi út 45. II/8. szám alatt 2015. május 27-én, 21:00 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.
 
Napirend előtti pont
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.
 
Napirendi pontok:
 
1.      Beszámoló az Egyesület változás-bejelentési kérelmével kapcsolatos hiánypótlási eljárásról
2.      A módosított alapszabály ismertetése és elfogadása
3.      Az Egyesület 2014. évi gazdálkodásának ismertetése
4.      Az Egyesület 2014. évi közhasznú tevékenységének ismertetése
5.      Döntés az Egyesület 2014. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról
6.      Az Egyesület 2015. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
7.      Döntés az Egyesület 2015. évi költségvetéséről és munkatervéről
8.      Egyéb
 
A közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása:
 
7/2015.05.27. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Ther Tamás tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Ther Péter Pál tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Palásthy Gergely Ferenc tagot.
 
A levezető elnök ezt követően ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
1. napirendi pont – Beszámoló az Egyesület változás-bejelentési kérelmével kapcsolatos hiánypótlási eljárásról
 
Az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesületet érintő főbb kérdéseket. Külön kitér a benyújtott közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel kapcsolatos harmadik hiánypótlási felszólításra. Az Egyesület Elnöksége a Felügyelő Bizottsággal együttműködve elvégezte a hiánypótlás alapján szükséges alapszabály-módosításokat és előkészítette a benyújtandó dokumentumokat.
Az Egyesület elnöke tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy 2014-ben a közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem hibás címre lett beküldve (a Törvényszék helyett az OBH-nak), s az akkori telefonos egyeztetés ellenére a Törvényszék az így kialakult határidő elmulasztása miatt 2014. június 1-jével az egyesület közhasznú jogállását törölte. A jelen közgyűlésen elfogadni kívánt alapszabály módosítás és az újra benyújtandó közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vételi kérelemmel az egyesület ismét közhasznú lehet.
 
2. napirendi pont – A módosított alapszabály ismertetése és elfogadása
 
A levezető elnök kiosztja a megjelent tagoknak a módosított alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét és szóban is kiemeli a legfontosabb változásokat. Kijelenti, hogy az Egyesület 19 rendes tagjából 14 tag jelent meg (74%), így az alapszabály módosítása az alapszabály 29.§-a alapján lehetséges. A mindenki által megtekintett alapszabály módosításának elfogadását a közgyűlés elé terjeszti.
 
8/2015.05.27. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.
 
3. napirendi pont – Az Egyesület 2014. évi gazdálkodásának ismertetése
 
Az Egyesület Elnöke beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről. Ezt követően ismerteti a 2014. évben történteket, átfogó képet nyújtva ezzel a jelen lévő tagoknak. Kitér a gazdálkodásban szereplő egyes tételekre, majd kiosztja a dokumentumokat.
A jelen lévő tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat és megteszik hozzászólásaikat.
 
4. napirendi pont – Az Egyesület 2014. évi közhasznú tevékenységének ismertetése
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti az Egyesület 2014-ban végzett közhasznú tevékenységét, összegzi a tanulságokat. A jelen lévő tagok megvitatják a felvetett kérdéseket és átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
5. napirendi pont – Döntés az Egyesület 2014. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról
 
Az Egyesület Elnöke az Egyesület közhasznú tevékenységének ismertetését követően átadja a szót a Felügyeleti Bizottságnak. A Felügyeleti Bizottság elfogadásra javasolja a 2014. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletet.
 
9/2015.05.27. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a 2014. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletet.
 
6. napirendi pont – Az Egyesület 2015. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
 
Az Egyesület Elnöke a 3. napirendi pontban megtörténtekre támaszkodva beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről, ismerteti az Egyesület lehetőségeit és kilátásait. Beszámolójában kitér arra, hogy az egyesület a tavasz folyamán két pályázatot is benyújtott – egyet a működési költségeinek, s hangsúlyozottan a Közösségi Hely költségeinek – támogatására; egyet pedig a nyárra szervezett „Jubileumi Nagytábor” projekt finanszírozására. A pályázatok érvényesek, formai és szakmai hibát a pályáztató nem talált, ugyanakkor az eredményességről még nem rendelkezünk információkkal.
A pályázati pénzek elnyerése komoly segítséget jelentene a táboroknál használt felszerelések felújításában, és a Közösségi Hely élőbbé tételében.
 
7. napirendi pont – Döntés az Egyesület 2015. évi költségvetéséről és munkatervéről
 
A jelen lévő tagok megvitatják az Elnökség által felvetett kérdéseket és átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
10/2015.05.27. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület 2015. évre vonatkozó költségvetését.
 
11/2015.05.27. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület 2015. évre vonatkozó munkatervét.
 
8. napirendi pont
 
Az Egyesület Elnöke ezt követően tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre, továbbá sok sikert kíván a nyári programok lebonyolításához.
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Ther Péter Pál
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Palásthy Gergely Ferenc
Hitelesítő tag
Mellékletek:
-          Jelenléti ív
-          A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály