Erős Fiatalokért Egyesület
 
Alapszabály
 
- változásokkal egységes szerkezetbe foglalva -
 
 
Alulírottak 2011. november 28. napjánelhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően létrehozzuk az Erős Fiatalokért Egyesületet (a továbbiakban: „Egyesület”).
 
Az Egyesület 2015. március 11-én a 2104. október 1. napján kelt Alapszabály módosítása felől határozott és az Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbiak szerint állapította meg.
 
I. cikk
 
Általános rendelkezések
 
1.§ Az Egyesület neve: Erős Fiatalokért Egyesület
 
2.§ Az Egyesület székhelye: 1117 Budapest, Szerémi út 45. II/8.
 
3.§ Az Egyesület tevékenységét Magyarország területén végzi, az Alaptörvény keretei között.
 
4.§ Az Egyesület önálló jogi személy.
 
II. cikk
 
Az Egyesület célja és tevékenységi köre
 
5.§ (1) Az Egyesület célja: az ifjúság prevenciós önművelésének és nevelésének segítése annak érdekében, hogy a fiatalok képesek legyenek testi-lelki-szellemi egészségük kialakítására és megtartására, és így a társadalom értékes tagjaivá váljanak.
(2) Az Egyesület elsősorban tagjainak, ugyanakkor minden magyar fiatalnak segítséget kíván nyújtani:
a.) a pályaválasztásban,
b.) a családalapítás és a családi életre nevelés területén,
c.) felelősségteljes gondolkodásmód kialakításában, szellemi látókörük szélesítésében,
d.) egészséges, rendezett, környezettudatos életmód kialakításában,
e.) szociális készségek és képességek fejlesztésében,
f.) a szabadidő értékes eltöltésében, különös tekintettel a kultúra ápolására és továbbadására,
g.) regionális kisközösségek kialakításában.
 
6.§ Az 5.§-ban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:
a.) a kulturális tevékenység körében filmklub, kórus és egyéb kulturális szórakozási lehetőségek szervezése, valamint kiadványok (könyvek, énekgyűjtemények) szerkesztése;
b.) kultúra ápolása és továbbadása, valamint más kultúrák megismertetése és elfogadtatása;
c.) az Egyesület tagjai látókörének tágítása;
d.) az oktatási tevékenység körében az önművelés, önképzés, pedagógiai és életmód előadássorozatok és műhelyek szervezése és lebonyolítása;
e.) környezettudatos életre és a természet értékeinek védelmére való nevelés;
f.) a családi életre nevelés;
g.) prevenció a szenvedélybetegségek területén;
h.) a sportos és egészséges életmódra való nevelés;
i.) az Egyesület tagjainak készségfejlesztése és a szabadidő értékes eltöltésére való nevelés;
j.) felelősségtejes ifjúság nevelése a jövőre nézve;
k.) a szociális tevékenység körében regionális ifjúsági csoportok szervezése és működtetése, valamint ezen csoportok nyári táboroztatásának lebonyolítása;
l.) karitatív tevékenységekben való részvétel és erre való felhívás;
m.) országos ifjúsági találkozók szervezése és lebonyolítása;
n.) szabadidős és hobbi tevékenységek körében táborok és sportolási lehetőségek szervezése és lebonyolítása;
o.) régiós találkozók szervezése és lebonyolítása;
p.) a nemzetközi tevékenység körében a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, nemzetközi találkozók szervezése és lebonyolítása;
q.) a magyar kultúra megismertetése külföldi fiatalokkal;
r.) az európai értékek megismertetése;
s.) nemzetközi (pl. dél- és észak-amerikai, indiai, ausztrál) kultúrák megismertetése, elfogadtatása.
 
7.§ (1) Az Egyesület közhasznúsági besorolása: közhasznú szervezet. Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket (a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.) végzi:
 
Közhasznú tevékenység
Közfeladat
Jogszabályhely
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység
A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről
141. § (3) a) - 144. §
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése.
 
Nevelés és oktatás
Fejlesztő
nevelés-oktatás.
 
Kulturális tevékenységek
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása
 
Természetvédelem
A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
64. § (1)
 
(2) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(3) Az Egyesület feladatait közhasznú tevékenységként látja el, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
(4) Az Egyesület működése nyilvános. Az Egyesület tagjain kívül szolgáltatásaiból, tevékenysége eredményeiből mások is részesülnek a szolgáltatások fajtái szerint, az Elnökség által esetenként meghatározott módon.
 
III. cikk
 
Az Egyesület tagjai
 
8.§ Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, a tagok Rendes, Pártoló és Tiszteletbeli tagok lehetnek.
 
9.§ (1) Az Egyesületnek tagja lehet az a büntetlen előéletű természetes, illetve jogi személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve elfogadja, azokkal egyetért, és akinek az Egyesületbe való felvételével az Elnökség többségi szavazattal hozott határozatával egyetért.
(2)A felvételről szóló elnökségi határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezéssel lehet fordulni a Közgyűléshez. A Közgyűlés a rendes közgyűlés keretén belül bírálja el az Elnökség által elutasított tagfelvételi kérelmeket.
 
10.§ A tagok felvétele írásbeli belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és őrzi.
 
11.§ (1) Az Egyesület Rendes tagjai természetes személyek lehetnek.
(2) A Rendes tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhat és életkorának megfelelő tisztségre választható az Egyesület szerveibe, jogosult az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételére, valamint köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek.
(3) Az Egyesület Rendes tagjainak kötelességei:
a.) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait,
b.) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat és tagdíjat fizetni.
 
12.§ (1) Az Egyesület Pártoló tagjai természetes és jogi személyek lehetnek. A Pártoló tag az Alapszabályban meghatározott célokkal egyetért, és azok megvalósulását támogatja.
(2) A Pártoló tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein hozzászólási és javaslattételi joggal. A Pártoló tag az Egyesület szerveibe nem választható és oda tagokat nem választhat. A Pártoló tag a Közgyűlésen nem szavazhat.
(3) A Pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt.
(4) A Pártoló tag kötelessége az Alapszabály betartása és a vállalt támogatásának megfizetése.
 
13.§ (1) A Tiszteletbeli tag státuszáról az Elnökség előterjesztésére a Közgyűlés dönt. Ezzel a címmel olyan természetes személyeket lehet kitüntetni, akik kiemelkedő módon hozzájárultak az Egyesület célkitűzéseinek megvalósulásához.
(2) A Tiszteletbeli tag nem szavazhat a Közgyűlésen, nem választható és nem választhat, egyebekben jogai megegyeznek a Rendes tagok jogaival.
(3) ATiszteletbeli tag kötelessége az Alapszabály betartása.
 
14.§ Az Egyesület valamely szervének törvénysértő vagy az Alapszabályba ütköző határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
 
15.§ Az Egyesület a Rendes tagoktól évi 2.000,- Forint tagdíjat szed, amelyet a tagok az Egyesület bankszámlájára való utalással teljesítenek a tárgyévi rendes Közgyűlést követő nyolc napon belül.
 
IV. cikk
 
A tagság megszűnése
 
16.§ A tagság megszűnik
a.) kilépéssel;
b.) kizárással;
c.) a tag halálával;
 
17.§ A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
 
18.§ (1) Az Elnökség tagjai kétharmadának határozatával zárhatja ki az Egyesületnek azt a tagját, aki az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, mely indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
(2) Az érintett tagot értesíteni kell a kizárási eljárás megindításáról, számára a védekezés lehetőségét biztosítani kell és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell (pl. a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Közgyűléshez fellebbezhet).
 
V. cikk
 
Az Egyesület szervezete
 
19.§ Az Egyesület testületi szervei:
a.) Közgyűlés,
b.) Elnökség.
 
20.§ Az Egyesület tisztségviselői:
a.) Elnök,
b.) Alelnökök,
c.) Főtitkár,
d.) Ellenőrző Bizottság.
 
VI. cikk
 
A Közgyűlés
 
21.§ Az Egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben dönthet.
 
22.§ A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. A rendes Közgyűlést az Egyesület Elnöke évente legalább egyszer hívja össze. A Közgyűlés helye az Egyesület székhelye. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az összehívását a bíróság elrendeli, illetve ha az összehívást a tagoknak legalább 1/3-a írásban, az ok és cél megjelölésével indítványozza, az indítvány beérkezését követő egy hónapon belül.
 
23.§ (1) A Közgyűlést az Elnök írásban, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal, az Egyesület neve, székhelye, a helyszín, az időpont és a tervezett napirendi pontok közzétételével hívja össze. A meghívót a tagoknak átvételt igazolható módon kell kézbesíteni.
(2) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, három napon belül a tagok és az Ellenőrző Bizottság az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(3) Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a Közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a Közgyűlés megtartásához.
(4) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki nem tag is részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. Az ülés nyilvánossága érdekében a Közgyűlésről szóló tájékoztatást az Elnökség határozatában megjelölt bejegyzett médiumban közzé kell tenni.
 
24.§ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Alapszabály megállapítása, módosítása;
b.) az Elnökség, a tisztségviselők megválasztása és visszahívása. A tisztségviselő visszahívható, ha tisztségéből adódó feladatát nem látja el;
c.) az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az Elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása;
d.) az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása;
e.) az éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása;
f.) a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása;
g.) a Tiszteletbeli tagság odaítélése;
h.) az Egyesület számviteli beszámolójának és az annak mellékletét képző közhasznúsági mellékletnekelfogadása;
i.) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt;
j.) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, úgyszintén megszűnésének kimondása.
 
25.§ (1) A Közgyűlést az Elnök, vagy az általa felkért személy, mint levezető elnök vezeti.
(2) A Közgyűlés megnyitását követően a jelen lévő tagok nyílt szavazással megválasztják a jegyzőkönyv vezetőjét, illetve a szavazatszámlálókat.
 
26.§ (1) A Közgyűlés során a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(2) A Közgyűlés határozatait - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.
(3) A Közgyűlés a határozatait a www.erosfiatalokert.schoenstatt.hu címen teszi közzé.
 
27.§ (1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület Rendes tagjainak legalább 50%-a +1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők arányától függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti és a megismételt közgyűlés meghívójában tájékoztatták.
(2) Ha az Egyesület egy tagja vagy alapítója valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
 
28.§ A Közgyűlésen minden Rendes tagnak egy saját szavazata van. A szavazás minden kérdésben - kivéve a személyi döntéseket - nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani.
 
28/A.§ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 
29.§ A Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása ügyében,
b.) az Egyesületnek más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, úgyszintén megszűnésének kimondása ügyében.
 
VII. cikk
 
Az Elnökség
 
30.§ Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve. Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet a jelen Alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
 
31.§ Az Elnökség az Elnökből, a Főtitkárból és 2 Alelnökből áll. Az Elnökség bármely tagja jogosult önállóan is az Egyesület képviseletére. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnökség bármely tagja önállóan jogosult.
 
32.§ Az Elnökség tagjait - az Egyesület tagjai közül – a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel három éves időtartamra. Az Elnökség tagjai egyszer újraválaszthatóak.
 
33.§ (1) Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik. Az ülést az Elnök, vagy az Elnök megbízásából valamelyik Alelnök hívja össze írásban a helyszín, az időpont és a javasolt napirendi pontok ismertetésével legalább egy héttel az ülés előtt.
(2) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki nem tag is részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. Az ülés nyilvánossága érdekében az ülésről szóló tájékoztatást az Elnökség határozatában megjelölt bejegyzett médiumban közzé kell tenni.
 
34.§ (1) Az elnökségi ülés határozatképes, ha az ülésen a tagok 50%-a + 1 fő jelen van.
(2) Az Elnökség a határozatait - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.
(3) A szavazás minden kérdésben nyílt. Bármely tag indítványára azonban - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített szavazás is tartható.
 
34/A.§ A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelményekre és kizáró okokra vonatkozó szabályok szerint
a.) vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b.) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
c.) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
d.) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 
35.§ (1) Az Elnökség gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről, továbbá ügyrendje alapján elvégez a működésével kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot.
(2) Az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület munkatervét és a költségvetést, valamint gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról.
 
36.§ A Közgyűlés az Elnökséget a munkájáról bármikor beszámoltathatja.
 
37.§ Az Elnökség beszámol a Közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. A Közgyűlés jogosult visszahívni az Elnökség tagjait, ha tisztségükből adódó feladatukat nem látják el.
 
VIII. cikk
 
Az Elnök
 
38.§ Az Elnök – vagy az általa erre felkért személy – vezeti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit. Az Elnök kiemelkedő feladata az Egyesület működésének és tevékenységének Alapszabály szerinti irányítása.
 
39.§ (1) Az Elnök feladata különösen az Egyesület működési feltételeinek biztosítása, a munkaadói jogok gyakorlása, kapcsolattartás az önkormányzati és állami szervekkel, amennyiben az Egyesület érdeke azt megkívánja. Az Elnök gondoskodik a minél hatékonyabb tevékenység megszervezéséről úgy a munkatársakat, és önkéntes segítőket illetően, mint a rendezvények és a tevékenység egyéb formáinak tekintetében.
(2) Az Elnök feladata továbbá a Közgyűlés üléseinek előkészítése, a Tagoknak az Alapszabály szerint történő értesítése az ülésekről.
 
40.§ (1) Az Elnököt az Elnökség tagjai közül a Közgyűlés, jelölés után, egyszerű szótöbbséggel választja.
(2) Elnököt bármely Rendes tag, írásban jelölhet.
(3) Az Elnök megbízatása három évre szól, aki egyszer újraválasztható.
 
IX. cikk
 
Az Alelnökök
 
41.§ (1) Az Alelnökök együttesen – akadályoztatása esetén vagy kérésére – általános hatáskörrel helyettesítik az Elnököt az Egyesülettel kapcsolatos feladatai ellátása körében és érdekében. Az Alelnökök az Elnök akadályoztatása esetén együttesen vezetik a Közgyűlést, és/vagy az Elnökség ülését; tájékoztatják a tagokat az Egyesület munkájáról; előkészítik a Közgyűlés üléseit, biztosítják működését és gondoskodnak a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról.
(2) Az Egyesületet az Alelnökök önállóan képviselik.
 
42.§ (1) A testületi szervek határozatait a Határozatok Tárában az Alelnökök tartják nyilván. A Határozatok Tára nyilvános, annak tartalmát az Alelnökök az Egyesület honlapján teszik közzé.
(2) Az Alelnökök a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól önálló nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza:
a.) a határozat véglegesített szövegét;
b.) a határozathozatal időpontját;
c.) a határozat hatályát;
d.) a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, elnökségi határozat esetén személyét.
 
43.§ A testületi szervek határozatait az Alelnököknek 15 napon belül írásban kell közölniük az érintettekkel.
 
44.§ Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokat az Irattárban az Alelnökök tartják nyilván. Az Irattárba való betekintés rendjéről az Egyesület szervezeti és működési szabályzata rendelkezik.
 
X. cikk
 
A Főtitkár
 
45.§ (1) A Főtitkár ellátja az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, így különösen az Egyesület bevételeinek és kiadásainak nyilvántartását.
(2) Az Egyesület számviteli beszámolójának és annak mellékletét képző közhasznúsági mellékletének, valamint az Elnökség és a Közgyűlés döntéseinek, a működés és a szolgáltatás igénybevételi módja adatainak nyilvánosságra hozataláról a Főtitkár gondoskodik; azokat az Egyesület honlapján, a www.erosfiatalokert.schoenstatt.hu címenteszi közzé.
 
XI. cikk
 
Ellenőrző Bizottság
 
46.§ (1) A Közgyűlés 3 évre elnökből és két tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ, amely közvetlenül a Közgyűlésnek felelős.
(2) Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
 
47.§ Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben az Elnökségre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Elnökség tagja.
 
48.§ Az Ellenőrző Bizottság tagjai megválasztásukkor kötelesek nyilatkozatot tenni, miszerint a megbízatást elfogadják, a jogszabályokban és jelen Alapszabályban meghatározott feladatkörükkel tisztában vannak és a megbízatás elfogadását sem összeférhetetlenségi ok, sem más kizáró körülmény nem akadályozza. A Bizottság mandátuma lejárta után ügyvivőként jár el saját feladatkörében mindaddig, amíg a Közgyűlés az új bizottságot meg nem választja.
 
49.§ Az Ellenőrző Bizottság feladata az Egyesület jogszabály- és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi:
a.) a Közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását, és általában az Egyesület alapszabályszerű működését;
b.) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást;
c.) előzetesen véleményt nyilvánít az éves beszámolóról és erről tájékoztatja a Közgyűlést.
 
50.§ (1) Az Ellenőrző Bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a Közgyűlésnek.
(2) Az Ellenőrző Bizottság egy delegált tagja tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein.
 
51.§ (1) Az Ellenőrző Bizottság észrevételezési joggal bír. Hiányosság megállapítása esetén - annak jellegétől függően - az alábbi intézkedéseket teszi:
a.) csekélyebb súlyú hiányosságok esetén írásban felhívja a vizsgált szerv, illetve tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra;
b.) jogszabályt, Alapszabályt, illetőleg az Egyesület érdekeit sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja az Elnököt.
(2) Amennyiben tájékoztatása nem vezet eredményre, a Közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a Közgyűlést az előterjesztés megtételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Ellenőrző Bizottság maga jogosult a testületi szerv ülésének összehívására.
 
52.§ Jogszabályban rögzített esetekben az intézkedésre jogosult testületi szerv összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a Közgyűlést, illetve az elnökségi ülést az előterjesztés megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Ellenőrző Bizottság maga jogosult a testületi szerv ülésének összehívására.
 
53.§ (1) Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az Ellenőrző Bizottság ülését annak elnöke hívja össze legalább egy héttel korábban, a helyszín, az időpont és a napirend megjelölésével.
(2) Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van.
(3) Az Ellenőrző Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg, amennyiben pedig két tag van jelen, úgy a határozat érvényességéhez mindkét tag egybehangzó szavazata szükséges.
 
54.§ Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni az ülés helyét és idejét, a jelenlévő személyeket, a határozati javaslatokat és a szavazás eredményét. A jegyzőkönyv egy eredeti példányát - annak megőrzése végett - az Elnökségnek is át kell adni.
 
XII. cikk
 
Az Egyesület gazdálkodása
 
55.§ (1) Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Főtitkár látja el.
(2) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 
56.§ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.
 
57.§ Az Egyesület bevételei:
a.) pályázati úton nyert összegek,
b.) tagdíjak
c.) egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az Egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, stb.).
 
58.§ Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
 
59.§ Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
 
XIII. cikk
 
Összeférhetetlenségi szabályok
 
60.§ (1) A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a juttatás vagy szolgáltatás, ha jogszabály így rendelkezik.
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(3) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
 
61.§ A vezető tisztségviselő az erre történő jelölést megelőzően köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
XIV. cikk
 
Az Egyesület megszűnése
 
62.§ Az Egyesület megszűnésére a Ptk. 3:48. § (1) bekezdése, 3:83. §-a és 3:84. §-a irányadó.
 
63.§ Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
 
XV. cikk
 
Az Egyesület felügyelete
 
64.§ Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. § alapján – az ügyészség gyakorolja.
 
XVI. cikk
 
Záró rendelkezések
 
65.§ Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
 
66.§ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
 
67. § Jelen változtatásokkal egységes szerkezetbe foglaltAlapszabályt az Egyesület Közgyűlése 6/2015.03.11. sz.határozatával elfogadta.
 
Budapest, 2015. március 11.
 
 
 
……………………………..
                   Elnök
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                           ……………………………..
                    Tanú                                                                                                Tanú
név:                                                                                           név:
szig.sz.:                                                                                szig.sz.: