JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1111 Budapest, Budafoki út 3. szám alatt 2013. november 19-én, 21:00 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró alapító tagok.
 
Napirend előtti pont
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
Napirendi pontok:
 
1.      Új tagok nyilvántartásba vétele és bemutatása
2.      A módosított alapszabály elfogadása
3.      Beszámoló az egyesületet érintő kérdésekről
4.      A 2013-as évi nyári táborok értékelése
5.      Beszámoló a pályázati lehetőségekről
6.      Egyéb
 
Az közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
5/2013.11.19. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Ther Tamás tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Alföldi András tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Ther Péter Pál tagot.
 
A levezető elnök ezt követően köszönti a jelenlévő tagokat, valamint ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
1. napirendi pont – Új tagok nyilvántartásba vétele és bemutatása
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti a jelen lévő tagok előtt az új tagok személyét, valamint az Egyesület Főtitkára gondoskodik a nyilvántartásba vételről.
 
2. napirendi pont – A módosított alapszabály elfogadása
 
A Főtitkár felolvassa az alapszabály tervezett módosítását,  külön felhívva a figyelmet a változással érintett részekre. A Főtitkár ismerteti a módosítás szükségességének okait és célszerű mivoltát. Ennek értelmében az Egyesület alapszabálya a következő pontokon került megváltoztatásra:
 
  1. Az alapszabály preambulumában az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény helyett a továbbiakban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvényre hivatkozunk.
  2. A 3. § „Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között” a következőképpen módosult: „Az Egyesület tevékenységét Magyarország területén végzi, az Alaptörvény keretei között.”
  3. A 7. § (1) bekezdése „Az Egyesület közhasznúsági besorolása: közhasznú szervezet. Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:” a következőképpen módosult: „Az Egyesület közhasznúsági besorolása: közhasznú szervezet. Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20. pontja alapján:”
 
Az Egyesület jelen lévő tagjai megtekintik a dokumentumot.
 
6/2013.11.19. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület alapszabályának módosításait..
 
 
3. napirendi pont – Beszámoló az egyesületet érintő kérdésekről
 
Az Elnök ismerteti a 2013. évben történteket, egy átfogó képet nyújtva ezzel a jelen lévő tagoknak. Ezt követően Guld Veronika, az Egyesület Alelnöke kér szót és bejelenti lemondását az alelnöki posztról. A tagok meghallgatják indoklását és tudomásul veszik a lemondást. Ezt követően Radnai Kinga tag kilépési nyilatkozatot tesz és lemond tagságáról.
 
Az Egyesület Elnöke jelöli Alelnöknek Varga Mónikát, aki elfogadja a jelölést. A jelen lévő tagok titkos szavazást tartanak.
 
7/2013.11.19. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos szavazással (19 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) megszavazzák Varga Mónikát az Egyesület Alelnökének.
 
 
4. napirendi pont – A 2013-as évi nyári táborok értékelése
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti a 2013-ban megtartott táborok adatait, költségvetését és programjainak sikerességét. A jelen lévő tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
5. napirendi pont – Beszámoló a pályázati lehetőségekről
 
Az Egyesület Elnöke beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről, majd ezt követően ismerteti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázati lehetőséget. Ismerteti, hogy az Egyesület pályázni kíván és felolvassa az összeállított pályázati anyagot. A jelen lévő tagok megvitatják a felvetett kérdéseket, megteszik hozzászólásaikat és átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
6. napirendi pont – Az Egyesületet érintő egyéb kérdések ismertetése és megvitatása
 
Az Egyesület Elnöke tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre. Az Egyesület Alelnöke felhívja a tagok figyelmét a tagdíjak befizetésére. A Felügyeleti Bizottság tagjai tájékoztatják a jelen lévő tagokat az iratkezelési szabályzatról, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségekről.
 
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Alföldi András
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Ther Péter Pál
Hitelesítő tag
 
Mellékletek:
-         Jelenléti ív
-         Az új tagokkal bővített tagsági nyilvántartás
-         Az Egyesület módosított alapszabálya
-         Változási kérelem az Egyesület Alelnökének nyilvántartásba vételéről