JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1111 Budapest, Budafoki út 3. szám alatt 2014. október 1-én, 20:00 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.
 
Napirend előtti pont
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
Napirendi pontok:
 
1.      Beszámoló az egyesület változás-bejelentési kérelmével kapcsolatos hiánypótlási eljárásról
2.      A módosított alapszabály ismertetése és elfogadása
3.      A módosított SZMSZ ismertetése és elfogadása
4.      Az egyesületre vonatkozó törvényi előírások ismertetése
5.      Egyéb
 
Az közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
7/2014.10.01. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Ther Tamás tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Ther Péter Pál tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Alföldi András tagot.
 
 
A levezető elnök ezt követően köszönti a jelenlévő tagokat, valamint ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
 
1. napirendi pont – Beszámoló az egyesület változás-bejelentési kérelmével kapcsolatos hiánypótlási eljárásról
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti az egyesületet érintő főbb kérdéseket. Külön kitér a benyújtott közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel kapcsolatos hiánypótlási eljárásra. Az egyesület Elnöksége a Felügyelő Bizottsággal együttműködve elvégezte a hiánypótlás alapján szükséges alapszabály-módosításokat és előkészítette a benyújtandó dokumentumokat.
2. napirendi pont – A módosított alapszabály ismertetése és elfogadása
 
A levezető elnök kiosztja a megjelent tagoknak a módosított alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét és szóban is kiemeli a legfontosabb változásokat. Kijelenti, hogy az Egyesület 22 rendes tagjából 15 tag jelent meg (68%), így az alapszabály módosítása az alapszabály 29. §-a alapján lehetséges. A mindenki által megtekintett alapszabály módosításának elfogadását a közgyűlés elé terjeszti.
 
8/2014.10.01. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.
 
 
3. napirendi pont – A módosított SZMSZ ismertetése és elfogadása
 
Dr. Szabó András, a Felügyeleti Bizottság tagja ismerteti a Szervezeti-működési Szabályzat változásait. Felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy a szabályzat VI. pontja (Az Egyesület iratkezelése) a módosítások értelmében rendelkezik az iratbetekintés rendjéről. Ezt követően kiosztja a Szervezeti-működési Szabályzat módosított változatát.
A jelen lévő tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
9/2014.10.01. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület Szervezeti-működési Szabályzat módosítását.
 
 
4. napirendi pont – Az egyesületre vonatkozó törvényi előírások ismertetése
 
Alföldi András az Egyesület Főtitkára beszámol a jelen lévő tagoknak a közhasznú egyesületeket érintő törvényi változásokról és ismerteti a vonatkozó, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakat. Ismerteti az Elnökség és a Felügyelő Bizottság azon szándékát, hogy az Egyesület működését a vonatkozó hatályos törvényeknek megfelelően végezze.
 
10/2014.10.01. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elhatározzák, hogy az Egyesület a 2013. évi V. [új Ptk.], valamint a 2011. évi CLXXV. [Ectv.] törvények rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
 
 
5. napirendi pont
 
Az Egyesület Elnöke ezt követően tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre. Az Egyesület Alelnöke felhívja a tagok figyelmét a tagdíjak befizetésére.
 
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Ther Péter Pál
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Alföldi András
Hitelesítő tag
 
Mellékletek:
-          Jelenléti ív
-          A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
-          A módosított Szervezeti-működési Szabályzat