JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1111 Budapest, Budafoki út 3. szám alatt 2012. október 9-én, 20:00 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró alapító tagok.
 
Napirend előtti pont
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
Napirendi pontok:
1.      Beszámoló az egyesületet érintő kérdésekről
2.      A nyári ifjúsági táborok beszámolóinak ismertetése és elfogadása
3.      Az Egyesület által bérelt „Közösségi Hely” bérleti feltételeinek ismertetése és elfogadása
4.      Egyéb
 
Az közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
4/2011.10.09. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Guld Veronika tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kiss Ádám tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Ther Tamás tagot.
 
A levezető elnök ezt követően köszönti a jelenlévő tagokat, valamint ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
1. napirendi pont – Beszámolóaz Egyesületet érintő kérdésekről
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti az Egyesület pénzügyi helyzetét a Közgyűléssel, beszámol a „Vértező” képzés által elnyert támogatásról, melyet a Renovabis alapítvány a képzés résztvevőinek németországi utazásához biztosított.
Az Egyesület Elnöke beszámol arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Gyermekek-és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítõ játékok) támogatására kiírt IFJ-GY-12-B-6849 azonosítószámmal rendelkező pályázat során a „BiZsaMa” ifjúsági szervezet számára az egyesület kötelezettségvállalóként lehetőséget biztosított a pályázaton való részvételre. A szervezet ennek keretében 375.000 Ft támogatást nyert el.
 
2. napirendi pont – A nyári ifjúsági táborok beszámolóinak ismertetése és elfogadása
 
Az egyes nyári táborok felelősei, illetve a táborok adminisztratív feladataiért felelős Alelnökök beszámolnak a nyári ifjúsági táborokról. A beszámoló élménybeszámolókból, szakmai beszámolókból, pénzügyi beszámolóból és fényképekből áll. Tájékoztatják a Közgyűlést, hogy a táborainkon 189 fiatal vett részt, a táborozást 28 önkéntes munkája tette lehetővé.
 
5/2012.10.09. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a táborokról készült szakmai és pénzügyi beszámolókat.
 
 
3. napirendi pont – Az Egyesület által bérelt „Közösségi Hely” bérleti feltételeinek ismertetése és elfogadása
 
Az Egyesület Elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2012. szeptember 1.-től az Egyesület havi 0 Ft bérleti díjért bérli a Budafoki út 3. fsz. 3. szám alatti 52 m2 alapterületű ingatlant. Az ingatlan szükséges felújítása (festés, szerelés, takarítás) az Egyesület önkénteseinek segítségével augusztus hónapban megtörtént. A fenntartás és a közüzemi díjak megfizetése a bérleti szerződés értelmében az Egyesület feladata.
Az Egyesület elnöke bemutatja a Közgyűlésnek a Bérbeadóval kötött lakásbérleti szerződést, és annak elfogadását kéri a Közgyűléstől.
 
6/2012.10.09. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (?? igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a „Közösségi Hely” bérléséről szóló tájékoztatást és a bemutatott lakásbérleti szerződést.
 
4. napirendi pont – Az Egyesületet érintő egyéb kérdések ismertetése és megvitatása
 
Az Egyesület Elnöke tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre. Az Egyesület Alelnöke felhívja a tagok figyelmét a tagdíjak befizetésére.
 
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Guld Veronika
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Alföldi András
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Hitelesítő tag
 
Mellékletek:
-         Jelenléti ív