JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1081 Budapest, Népszínház utca 16. szám alatt 2011. november 28-án 19.00 órakor megtartott alakuló közgyűlésén.
 
 
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró alapító tagok.
 
 
Napirendi pontok:
 
1.      A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
2.      A levezető elnök köszöntője és az Egyesület Alapszabályának ismertetése
3.      Az Alapszabály elfogadása, az Egyesület megalakítása
4.      Az Egyesület Elnökének, Alelnökeinek és Főtitkárának megválasztása
5.      Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjainak és Ellenőrző Bizottsági elnökének megválasztása
6.      Szavazás a tagdíjról, a tagdíj mértékéről
7.      Az Egyesület tagi nyilvántartásának kitöltése
8.      Az Elnök tájékoztatója az Egyesület működésének gyakorlati kérdéseiről.
 
Az alakuló közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg és a megjelent alapító tagok az alábbi határozatokat hozták:
 
 
1. napirendi pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
 
1/2011.11.28. sz. határozat
 
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő alapító tagok nyílt szavazással (18 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Alföldi András tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Ther Péter Pál tagot.
Az alapító tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Ther Tamás tagot.
 
 
2. napirendi pont – A levezető elnök köszöntője és az Egyesület Alapszabályának ismertetése
 
A levezető elnök, Alföldi András köszönti az alapító tagokat, ismerteti az összejövetel célját és ismerteti az Egyesület Alapszabályát. Az Alapszabály rendelkezéseit mindenki tudomásul vette, azokkal tisztában van.

 

3. napirendi pont – Az Alapszabály elfogadása, az Egyesület megalakítása

 

 
 
2/2011.11.28. sz. határozat
 
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő alapító tagok nyílt szavazással (18 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elhatározzák az Erős Fiatalokért Egyesület megalakítását és egyhangú szavazattal elfogadják Alapszabályát.
 
 
4. napirendi pont – Az Egyesület Elnökének, Alelnökeinek és Főtitkárának megválasztása
 
- Az Egyesület elnöki, alelnöki és főtitkári tisztségére az alábbi jelölések érkeztek:
 
Elnöki pozícióra egy jelölés érkezett Ther Tamás személyére. A jelölő alapító tag Alföldi András.
A jelölt a jelölést elfogadja.
 
- Alelnöki pozíciókra Alföldi András tag Guld Veronikát jelöli, Uzsaly Bence tag Bartal Miklóst jelöli.
A jelöltek a jelölést elfogadják.
 
- A főtitkári posztra Ther Tamás tag Alföldi Andrást jelöli.
A jelölt a jelölést elfogadja.
 
A tisztségviselésre jelölt személyek az alakuló közgyűlést tájékoztatják arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél nem töltenek be.
 
Ezt követően titkos szavazással a mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő alapító tagok megválasztják az Egyesület elnökét, alelnökeit és főtitkárát.
 
 
3/2011.11.28. sz. határozat
 
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő alapító tagok titkos szavazással (18 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják az Egyesület Elnökének Ther Tamás tagot.
 
4/2011.11.28. sz. határozat
 
Az alapító tagok titkos szavazással (18 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják az Egyesület Alelnökeinek Guld Veronika és Bartal Miklós tagokat.
 
5/2011.11.28. sz. határozat
 
Az alapító tagok titkos szavazással (18 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják az Egyesület Főtitkárának Alföldi András tagot.
 
A megválasztott tisztségviselők írásban elfogadó nyilatkozatot tesznek.

 

5. napirendi pont – Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjainak és Ellenőrző Bizottsági elnökének megválasztása

 

 
Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjainak személyére az Egyesület Elnöke az alábbi javaslatot teszi:
 
Ellenőrző Bizottsági tagoknak dr. Körmendi Anikó és Perei Gábor tagokat jelöli. Az Ellenőrző Bizottsági elnökének Szabó András tagot jelöli.
 
A jelöltek a jelölést elfogadják.
 
A tisztségviselésre jelölt személyek az alakuló közgyűlést tájékoztatják arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél nem töltenek be.
 
Ezt követően titkos szavazással a mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő alapító tagok megválasztják az Egyesület Ellenőrző Bizottsági elnökét és tagjait.
 
 
6/2011.11.28. sz. határozat
 
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő alapító tagok titkos szavazással (18 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjainak dr. Körmendi Anikó és Perei Gábor tagokat, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének Szabó András tagot.
 
Ezt követően a megválasztott tisztségviselők írásban nyilatkoznak arról, hogy a megbízatást elfogadják, a jogszabályokban és különösen az 1997. évi CLVI. törvényben, valamint az Alapszabályban meghatározott feladatkörükkel tisztában vannak és a megbízatás elfogadását sem összeférhetetlenségi ok, sem más kizáró körülmény nem akadályozza.
 
 
6. napirendi pont - Szavazás a tagdíjról, a tagdíj mértékéről
 
 
7/2011.11.28. sz. határozat
 
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő alapító tagok nyílt szavazással (18 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint összegben határozzák meg az Egyesület éves tagdíjának összegét.
 
 
7. napirendi pont – Az Egyesület tagi nyilvántartásának kitöltése
 
Az Egyesület tagjai kitöltik az Egyesület tagi nyilvántartását.
 
 
8. napirendi pont – Az Elnök tájékoztatója az Egyesület működésének gyakorlati kérdéseiről.
 
Az Egyesület elnöke részletesen ismerteti az Egyesület működésének célját és tevékenységi körét. Az Egyesület Elnöke ismerteti az Egyesület gyakorlati működésének mikéntjét. A jelenlévők elhatározzák, hogy az Egyesületen belüli kommunikáció megkönnyítése érdekében létrehoznak egy levelező listát.
 
 
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti az alakuló közgyűlést.
 
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
 
 
 
……………………………………
Ther Péter Pál
Jegyzőkönyvvezető
 
 
 
 
 
……………………………………
Alföldi András
Levezető Elnök
 
 
 
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Hitelesítő tag