JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1117 Budapest, Szerémi út 45. II/8. szám alatt 2015. március 11-én, 19:30 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.
 
Napirend előtti pont
 
Az Egyesület tagsági nyilvántartásának frissítése.
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.
 
Napirendi pontok:
 
1.      Beszámoló az Egyesület változás-bejelentési kérelmével kapcsolatos hiánypótlási eljárásról
2.      Az Egyesület új elnökének, alelnökeinek és főtitkárának megválasztása
3.      Az Egyesület felügyelőbizottságának megválasztása
4.      A módosított alapszabály ismertetése és elfogadása
5.      Az Egyesületre vonatkozó törvényi előírások ismertetése
6.      Egyéb
 
A közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – Az Egyesület tagsági nyilvántartásának frissítése
 
Az Egyesület elnöke tájékoztatja a jelen lévő tagokat, hogy három tag kilépési nyilatkozatot nyújtott be az elnökségnek. Köztük dr. Szabó András felügyelőbizottsági elnök nem csak felügyelőbizottsági mandátumát, hanem az Egyesületi tagságát is lemondta, így a jelenléti íven ugyan szerepel, de szavazati joggal az Egyesületet érintő döntésekben már nem rendelkezik.
Az Egyesület elnöke kijelenti, hogy a kilépett tagokkal az új taglétszám 19 fő, akik közül szavazati joggal 13-an vannak jelen, így az alapszabály értelmében lehetőség van a 68%-os részvételi aránnyal az alapszabály módosításáról szavazni.
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása:
 
1/2015.03.11. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (13 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Ther Tamás tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Ther Péter Pál tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Alföldi András tagot.
 
A levezető elnök ezt követően ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
1. napirendi pont – Beszámoló az Egyesület változás-bejelentési kérelmével kapcsolatos hiánypótlási eljárásról
 
Az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesületet érintő főbb kérdéseket. Külön kitér a benyújtott közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel kapcsolatos második hiánypótlási felszólításra. Az Egyesület Elnöksége a Felügyelő Bizottsággal együttműködve elvégezte a hiánypótlás alapján szükséges alapszabály-módosításokat és előkészítette a benyújtandó dokumentumokat.
 
2. napirendi pont – Az Egyesület új elnökének, alelnökeinek és főtitkárának megválasztása
 
Az Egyesület elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Egyesület alapszabálya értelmében az Egyesület tisztségviselőinek mandátuma 3 évre szól, így az új tisztségviselőket a jelölést követően titkos szavazással kell megválasztani a következő három évre.
 
Az Egyesület elnöki, alelnöki és főtitkári tisztségére az alábbi jelölések érkeztek:
 
-          Elnöki pozícióra egy jelölés érkezett Ther Tamás személyére. A jelölő alapító tag Alföldi András.
A jelölt a jelölést elfogadja.
 
-          Alelnöki pozíciókra Alföldi András tag Varga Mónikát jelöli, Simon Dorottya tag Fehér Gábort jelöli.
A jelöltek a jelölést elfogadják.
 
-          A főtitkári posztra Ther Tamás tag Alföldi Andrást jelöli.
A jelölt a jelölést elfogadja.
 
A tisztségviselésre jelölt személyek az alakuló közgyűlést tájékoztatják arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél nem töltenek be.
 
Ezt követően titkos szavazással a mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok megválasztják az Egyesület elnökét, alelnökeit és főtitkárát.
 
2/2015.03.11. sz. határozat
 
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos szavazással (13 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják az Egyesület Elnökének Ther Tamás tagot.
 
3/2015.03.11. sz. határozat
 
A tagok titkos szavazással (13 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják az Egyesület Alelnökeinek Varga Mónika és Fehér Gábor tagokat.
 
4/2015.03.11. sz. határozat
 
A tagok titkos szavazással (13 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják az Egyesület Főtitkárának Alföldi András tagot.
 
A megválasztott tisztségviselők írásban elfogadó nyilatkozatot tesznek.
 
3. napirendi pont – Az Egyesület felügyelőbizottságának megválasztása
 
Az Egyesület elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselőkre vonatkozó három éves mandátumok megújítása illetve a tisztségviselők újraválasztása a Felügyelő Bizottság tagjaira is vonatkozik, így kéri a jelenlevőket, hogy a jelölést követően titkos szavazással válasszák meg a felügyelőbizottság tagjait.
 
Az Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjainak személyére az Egyesület elnöke az alábbi javaslatot teszi:
 
Felügyelő Bizottsági tagoknak Oláh Gyöngyvér és Billes Viktor tagokat jelöli. 
 
A jelöltek a jelölést elfogadják.
 
A tisztségviselésre jelölt személyek az alakuló közgyűlést tájékoztatják arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél nem töltenek be.
 
Ezt követően titkos szavazással a mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok megválasztják az Egyesület Felügyelő Bizottsági elnökét és tagjait.
 
 
5/2015.03.11. sz. határozat
 
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos szavazással (13 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják az Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjainak Oláh Gyöngyvér és Billes Viktor tagokat.
 
A megválasztott tisztségviselők írásban elfogadó nyilatkozatot tesznek.
 
4. napirendi pont – A módosított alapszabály ismertetése és elfogadása
 
A levezető elnök kiosztja a megjelent tagoknak a módosított alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét és szóban is kiemeli a legfontosabb változásokat. Kijelenti, hogy az Egyesület 19 rendes tagjából 13 tag jelent meg (68%), így az alapszabály módosítása az alapszabály 29. §-a alapján lehetséges. A mindenki által megtekintett alapszabály módosításának elfogadását a közgyűlés elé terjeszti.
 
6/2015.03.11. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (13 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.
 
 
5. napirendi pont – Az Egyesületre vonatkozó törvényi előírások ismertetése
 
Alföldi András az Egyesület Főtitkára beszámol a jelen lévő tagoknak a közhasznú egyesületeket érintő törvényi változásokról és ismerteti törvényben foglaltakat. Beszámol továbbá arról, hogy az Egyesület a NEA által kiírt működési támogatási és projekt-finanszírozási pályázatot készül benyújtani.
 
6. napirendi pont
 
Az Egyesület Elnöke ezt követően tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre. Az Egyesület Főtitkára felhívja a tagok figyelmét a tagdíjak befizetésére.
 
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Ther Péter Pál
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Alföldi András
Hitelesítő tag
 
Mellékletek:
-          Jelenléti ív
-          A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály