JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1111 Budapest, Budafoki út 3. szám alatt 2016. május 30-án, 21:00 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.
 
Napirend előtti pont
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.
 
Napirendi pontok:
 
1.      Beszámoló az Egyesületet érintő kérdésekről
2.      Az Egyesület 2015. évi gazdálkodásának ismertetése
3.      Az Egyesület 2015. évi közhasznú tevékenységének ismertetése
4.      Döntés az Egyesület 2015. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról
5.      Az Egyesület 2016. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
6.      Döntés az Egyesület 2016. évi költségvetéséről és munkatervéről
7.      Egyéb
 
A közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása:
 
 
1/2016.05.30. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Ther Tamás tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Alföldi András tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Billes Viktor András tagot.
 
 
A levezető elnök ezt követően ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
1. napirendi pont – Beszámoló az Egyesületet érintő kérdésekről
 
Az Egyesület elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Fővárosi Törvényszék 2015. október 5-én kelt 12.Pk.60.806/2011/22. számú végzésében az Erős Fiatalokért Egyesületet közhasznú jogállásában megerősítette. A megváltozott Civil törvény miatt szükséges bejelentési eljárás közel két évbe telt. Az Egyesület elnöke köszönetét fejezi ki az Felügyelő Bizottság tagjainak és az elnökségnek, hogy ezt a munkát elvégezték.
Az egyesület a 2015-ös évben két központi költségvetési forrásból származó támogatást is elnyert a Nemzeti Együttműködési Alaptól. Működési támogatásként a Közösségi Hely fenntartásához kapott támogatást az egyesület, összesen 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást. Továbbá szakmai programként a "Jubileumi Nagytábor 2015" programra kapott az Egyesület 458.605 Ft vissza nem térítendő támogatást.
Az egyes támogatási összegek a Közösségi Hely bérleti és rezsiköltségeinek fedezésére és a hely fejlesztésére lett felhasználva, illetve a tábort támogató összegből elkészülhetett a "Fiúmozgalom Krónikája", új tábori felszerelésekre tudott az Egyesület beruházni, valamint a hátrányos helyzetű táborozók számára kedvezményes részvételi díjat biztosíthattunk.
A pályázatok pénzügyi és szakmai beszámolója elkészült és az EPER rendszeren keresztül benyújtásra került.
Az Egyesület elnöke köszönetét fejezi ki Wangler Sebestyénnek, aki önkéntesként a teljes pályázati adminisztrációt és pénzügyi elszámolást az egyes programok szervezőivel elvégezte.
Az Egyesület elnöke tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a Budafoki út 3. sz. alatti ingatlan (Közösségi Hely) tulajdonosa a lakást el kívánja adni, így a bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően a szerződést május 31.-vel felmondta. A lakásból való kiköltözés a napokban folyik, május 31. után az egyesület nem végez további tevékenységet a nevezett helyen. Az Egyesületnek célja, ugyanakkor, hogy szeptembertől egy új helyet találjon, ahol a nevelési, közösségépítési, és ifjúságvédelmi céljai számára állandó helyet biztosíthat.
 
2. napirendi pont – Az Egyesület 2015. évi gazdálkodásának ismertetése
 
Az Egyesület elnöke beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről. Ezt követően ismerteti a 2015. évben történteket, átfogó képet nyújtva ezzel a jelen lévő tagoknak. Kitér a gazdálkodásban szereplő egyes tételekre, majd kiosztja a dokumentumokat. A 2015-ös évben az Egyesülethez érkező források az előző évhez képest megnövekedtek, amely egyrészt a pályázatoknak, másrészt számos új és nagylétszámú projekt megvalósulásának köszönhető.
A jelen lévő tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat és megteszik hozzászólásaikat.
 
3. napirendi pont – Az Egyesület 2015. évi közhasznú tevékenységének ismertetése
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti az Egyesület 2015-ben végzett közhasznú tevékenységét, összegzi a tanulságokat. Kiemeli, hogy folyamatos fejlődés figyelhető meg az egyes programok részvételi létszámait és az önkéntesek számát illetően. Az Egyesület tevékenysége során egyre több fiatalt tud megszólítani, és közülük is egyre többen vesznek részt önkéntesként a programok lebonyolításában.
A jelen lévő tagok megvitatják a felvetett kérdéseket és átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
4. napirendi pont – Döntés az Egyesület 2015. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról
 
Az Egyesület Elnöke az Egyesület közhasznú tevékenységének ismertetését követően átadja a szót a Felügyelő Bizottságnak. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a 2015. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletet.
 
 
2/2016.05.30. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a 2015. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletet.
 
 
5. napirendi pont – Az Egyesület 2016. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
 
Az Egyesület Elnöke beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről, ismerteti az Egyesület lehetőségeit és kilátásait. Beszámolójában kitér arra, hogy az Egyesület a jövőben is szándékozik pályázatokat benyújtani, amelyek a 2015-ös évben is nagyban segítették az egyes programok létrejöttét.
A költségvetési tételekhez és várható létszámokhoz az Egyesület elnöke megkéri Varga Mónika és Fehér Gábor alelnököket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A jelenlévő tagok az egyes tételeket átnézik, a tervezett kiadásokat és bevételeket az egyes programokhoz meghatározzák.
 
Az Egyesület elnöke javasolja, hogy az Egyesület bankszámláján hozzanak létre alszámlát, vagy valamely más pénzintézetnél megtakarítási számlát amelyre elkülönülten érkezhetnek az adományok a budapesti szentély javára. Az erre a számlára érkező pénzeket automatikusan hosszú távra lekötve kell tartani, és a befolyt összeg csak a meghatározott célra használható fel. Az Egyesület számlavezető bankjának tájékoztatása szerint az alszámla létrehozásához az Elnökség személyes jelenléte szükséges, az alszámla havi díja a meglévő számla díjával azonos, így az Egyesület banki költségei ennek megfelelően növekednének.
Az Egyesület elnöke vitára bocsátja a kérdést és kéri a közgyűlés és az elnökség támogatását.
 
6. napirendi pont – Döntés az Egyesület 2016. évi költségvetéséről és munkatervéről
 
 
3/2016.05.30. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület 2016. évre vonatkozó költségvetését.
 
4/2016.05.30. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület 2016. évre vonatkozó munkatervét.
 
A jelenlévő tagok hozzászólásait követően a Közgyűlés nyílt szavazással dönt az új számla létesítéséről.
 
 
5/2016.05.30. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag támogatják az Elnökség javaslatát, hogy az Egyesület a számlavezető bankjánál új alszámlát, vagy más pénzintézetnél megtakarítási számlát létesítsen a "Budapesti Schönstatt Szentély" javára érkező adományok számára. A számlára érkezett adományokat kizárólag a leendő szentély céljaira lehet felhasználni, onnan pénzt kivenni vagy átcsoportosítani csak a Közgyűlés jóváhagyásával lehet.
 
A megfelelő számla kiválasztásával a Közgyűlés Billes Viktor Andrást kéri fel és felhatalmazza az Elnökséget, hogy Közgyűlést utólag tájékoztatva járjon el a számlanyitás ügyében.
 
7. napirendi pont
 
Az Egyesület Elnöke ezt követően tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre, továbbá sok sikert kíván a nyári programok lebonyolításához. Felhívja a figyelmet továbbá, hogy az egyes programokat és a programok pénzügyi beszámolóit az Egyesület által fenntartott webes felületen minden esetben regisztrálják, a programokhoz kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat és számlákat a program befejezését követő két héten belül valamelyik alelnöknek juttassák el.
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Alföldi András
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Billes Viktor András
Hitelesítő tag
Mellékletek:
-          Jelenléti ív
-          Munkaterv a 2016-os évre
-          Költségvetési terv a 2016-os évre
-          Közhasznúsági melléklet és pénzügyi beszámoló a 2015-ös évre